Kết quả thi Liên thông CĐ lên ĐH kỳ thi ngày 24-25/10/2015 ĐH Bách Khoa HN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KỲ THI THÁNG 10.2015   Danh sách sinh viên dự thi và kết quả thi: heucollege.edu.vn Word 2016, Excel 2016, PowerPoint … Read More

Kết quả thi và điểm chuẩn đầu vào ĐH Kinh tế Quốc dân kỳ thi ngày 12-13/10/2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN –––––––––––– Số: 04      /TB-ĐHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––– Hà Nội, ngày  24  tháng 12  năm … Read More

Quyết định trúng tuyển ĐH Bách Khoa Hà Nội kỳ thi tháng 10 và tháng 11 năm 2015

VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN KỲ THI ĐẦU VÀO THÁNG 10 VÀ 11 NĂM 2015 QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH KÈM THEO The CCNA or Cisco Certified … Read More

Kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 03-04/10/2015 ĐH Xây dựng

KẾT QUẢ THI HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (NUCE) 1. Quyết định trúng tuyển 2. Danh sách sinh viên trúng tuyển In the IT industry there is a lot of vocalization regarding … Read More