Kết quả thi và điểm chuẩn đầu vào ĐH Kinh tế Quốc dân kỳ thi ngày 12-13/10/2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN –––––––––––– Số: 04      /TB-ĐHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––– Hà Nội, ngày  24  tháng 12  năm … Read More

Quyết định trúng tuyển ĐH Bách Khoa Hà Nội kỳ thi tháng 10 và tháng 11 năm 2015

VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN KỲ THI ĐẦU VÀO THÁNG 10 VÀ 11 NĂM 2015 QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH KÈM THEO